تماس با ما

تماس با دفتر حقوقی Gluckstein

با ما در مورد حادثه یا صدمه ای که دیده اید صحبت کنید، ما میتوانیم به شما کمک کنیم.

این دفتر حقوقی برای موکلان خود در استان انتاریو خدمات حقوقی ارائه میکند. ما دارای دو دفتر در مرکز شهر تورنتو و در Thorold برای حوزه نیاگارا هستیم که تمامی آن منطقه از شهر هامیلتون تا Fort Erie را پوشش میدهد. ما برای نخستین دیدار با شما هیچگونه وجهی دریافت نمیکنیم و این دیدار هیچگونه تعهدی برای شما ایجاد نمیکند. در ضمن حق الزحمه ما تنها زمانی پرداخت میشود که پرونده موکل به مرحله پایانی و سرانجام رسیده باشد.

اگر در هرگونه تصادف يا حادثه ای آسيب ديده ايد با مشاور حقوقى ما ويدا عاطفى تماس بگيريد

416.408.4252, Ext. 264

Bold labels are required.

Personal Information
Contact Preferences

How would you like to be contacted?
Check all that apply.

How Can We Help You?

The use of the Internet or this form for communication with the firm or any individual member of the firm does not establish an attorney-client relationship. Confidential or time-sensitive information should not be sent through this form.

Privacy Policy

Privacy Policy