Gluckstein Personal Injury Lawyers - Toronto Personal Injury Lawyers
416.408.4252 | 866.308.7722
call for free consultation

صدمات بدنی، قانون و شما

موکلین اول به وکلای صدمات بدنی گلاکستاین مراجعه میکنند.

این موکلین ما که هستند که در حین مراقبت از خود و عزیزانشان با سربلندی زندگی خود رابه پیش میبرند.

هدف ما دقیقا کمک به تحقیق همین موضوع است.

ما گروهی متنوع از کارشناسان با استعداد را در کنار خود گردآورده ایم تا مطمئن شویم از موکلین و خانواده شان در شرایطی که بیشترین نیاز را دارند حمایت میشود.

started

١– چگونه شروع کنیم؟

پس از تصادف ... چه کنیم؟ با ما راجع به تصادف صحبت کنید. ما میتوانیم کمک کنیم.

در هر موردی که سوال داشته باشید از درمان صدمه تا فیصله دادن به پرونده - بطور ساده.

Get Started

Trusted

٢– تخصصی که میشود به آن اطمینان کرد

همراه با دریافت جوایز در میان بهترین ١٠ دارالوکاله صدمات بدنی در کانادا. ما از سال ١٩٦٢ تا کنون

با تمرکز بر این حوزه قانونی فعالیت میکنیم.

Our People

compensation

٣– غرامت

ما میفهمیم که صدمات بدنی صدمه روحی و مالی شدیدی به زندگی شما و عزیزانتان وارد می آورد. در

مورد اینکه ما چطور میتوانیم برایتان پول کسب کنیم مطلع شوید تا شما بتوانید به زندگیتان برسید

Free Consultation

موکلین ما راجع به ما چی میگویند؟

برای همیشه سپاسگزارم – بیشتر از آنچه انتظار بود از من در این پرونده دفاع کردید. شما در هر مرحله از این پرونده دست کمک و همیاری خود را برای بهبود و ادامه زندگی به طرف من دراز کردید. من همیشه این سفری را که در این چند سال به همراه خود بردید به یاد خواهم داشت، سفری پیچیده و دشوار که هرکسی همراهی با آن را نمیپذیرفت. ادامه گواهی موکلین

416.408.4252 | 866.308.7722
call for free consultation

awards of distinction

sponsorship

Toronto Office | 595 Bay Street | Suite 301 | P.O. Box 53 | Toronto, ON M5G 2C2 | Toll Free: 800-320-7773 | Toll Free: 866-308-7722 | Phone: 647-560-3433 | Map & Directions

Thorold Office | 3350 Merrittville Hwy | Suite 14 | Thorold, ON L2V 4Y6 | Toll Free: 800-320-7773 | Toll Free: 866-308-7722 | Phone: 647-560-3433 | Phone: 905-228-6169 | Phone: 905.228.6169 | Map & Directions

Client Portal